Ochrana osobných údajov

Služby

 • vypracovanie štúdií pre vodné a odpadové hospodárstvo, kompletnej infraštruktúry pre mestá a obce a developerov
 • vypracovanie posúdení vplyvov na životné prostredie – EIA (Enviromental Impact Assesment) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov
 • vypracovanie stavebných zámerov a investičných zámerov
 • vypracovanie súťažných podkladov (tendrovej dokumentácie) podľa FIDIC
 • vypracovanie dokumentácií pre územné rozhodnutia
 • vypracovanie dokumentácií pre stavebné povolenia
 • vypracovanie realizačných projektových dokumentácií
 • porealizačné spracovanie dokumentácií skutočného vyhotovenia
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2004
 • inžinierska činnosť pre prípravu stavieb a zabezpečenie majetko-právneho vysporiadania
 • vybavovanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a vodoprávnych povolení
 • ekonomické a finančné analýzy
 • vlastná veľkoformátová tlač (až do formátu A0)
 • reprografické práce a expedícia