Ochrana osobných údajov

Hydrogeologické služby

Hydrogeologický prieskum predstavuje predovšetkým práce súvisiace s podzemnými vodami. Vo vodnom hospodárstve ide o vyhľadávanie zdrojov pitných vôd, určovanie ich kvalitatívnych vlastností, budovanie studní a iných záchytných zariadení, vypracovanie návrhov na ochranné pásma, budovanie monitorovacích systémov podzemných vôd na ochranu pred ich znečisťovaním a na sledovanie vývoja ich kvality. U jestvujúcich vodných zdrojov vykonávame prehodnotenie doterajších pásiem hygienickej ochrany, podľa novej vyhlášky MŽPSR 398/2002 a posudzujeme možnosti budovania ďalších stavebných objektov v ochranných pásmach.