Ochrana osobných údajov

Odborníci

Naši interní zamestnanci sú odborníci, špecializujúci sa na činnosti v rozsahu odbornej profesie.

Odborne spôsobilé osoby na základe osvedčení vydávaných SKSI v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov:

  • A2 autorizovaní stavební inžinieri pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategórie vodohospodárske stavby, líniové vedenia a rozvody

  • I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, podkategória vodohospodárske stavby

  • I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Odborne spôsobilé osoby na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredieo zmena a doplnení niektorých zákonov (EIA).

Odborne spôsobilé osoby na vykonávanie geologických prác podľa § 9 ods.4 zákona 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia.

Naši externí spolupracovníci sú odborníci, špecializujúci sa na činnosti v rozsahu odbornej profesie:

Odborne spôsobilí autorizovaní stavební inžinieri a architekti pre komplexné inžinierske a architektonické služby: architekti, inžinieri pre pozemné staviteľstvo, pre statiku stavieb, cestných stavieb, plynofikácie, špecialisti požiarnej ochrany stavieb, ako aj elektrotechnici špecialisti pre objekty aj s nebezpečenstvom výbuchu, autorizovaní geodeti a kartografi, odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie (podľa zákona 523/2003) a spôsobilé osoby pre FIDIC. Spolupracujeme aj so Slovenskou Technickou Univerzitou v Bratislave.