Ochrana osobných údajov

rokov spoločnosti

Sme moderná firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a projektovania vodohospodárskych stavieb a systémov na úseku vodného hospodárstva, životného prostredia a inžinierskych sietí. Naša firma bola založená v roku 1991.

Poskytujeme komplexné služby najmä pre vodné a odpadové hospodárstvo pre vodárenské spoločnosti, ako i komplexné štúdie, zámery a projekty základnej infraštruktúry pre developerov, mestá, mestské časti a obce. Zabezpečujeme geodetické a geologické prieskumy, posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) vyhotovujeme návrhy objektov na vodovodných a kanalizačných systémoch (líniové stavby, vodojemy, čerpacie stanice), dokumentácie cestných telies, rozvody plynu, dokumentáciu elektrických rozvodov, dokumentácie elektrotechnologických a strojnotechnologických častí stavieb, ASRTP, statické posúdenia. Zároveň zabezpečujeme komplexný servis výkonu inžinierskych činností pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia vydávané špeciálnym stavebným úradom, so zabezpečením majetkoprávneho vysporiadania v zastúpení investora. Projektovú dokumentáciu pripravujeme pri všetkých stupňoch podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Projektová dokumentácia je vyhotovená na vysokej odbornej a grafickej úrovni. Naši projektanti a reprografickí pracovníci sú kontinuálne odborne školení so zámerom zvyšovania kvality projektových dokumentácií.

HYDROTEAM, spol. s r. o. je členom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov (SACE), Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).